Algemene voorwaarden

Onze Algemene voorwaarden .

 

 1. Definities
  1. Top-Speed bv is een erkende koeriersdienst te Aartselaar, België.
  2. Vervoersopdrachten worden onderworpen aan de bepalingen van het CMR-verdrag (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg van 19 mei 1956), de wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en de algemene voorwaarden voor wegvervoer uitgaande van de drie erkende beroepsorganisaties (FEBETRA, Transport en Logistiek Vlaanderen en UPTR) zoals vermeld op de respectievelijke websites van de voornoemde beroepsorganisaties en op de achterzijde van de CMR vrachtbrief uitgegeven door deze beroepsorganisaties en aan onderstaande specifieke voorwaarden.
 2. Transportopdrachten
  1. Alle transportopdrachten dienen zowel schriftelijk gegeven te worden als schriftelijk bevestigd te worden. Telefonische opdrachten worden als nietig verklaard indien de opdracht niet schriftelijk wordt bevestigd.
  2. Alle transportopdrachten dienen zo correct mogelijk worden opgemaakt. Bij niet-volledige transportopdrachten en/of het fout vermelden van één van onderstaande factoren is Top-Speed bv niet aansprakelijk voor mogelijke schade en kan er een extra kost worden doorgerekend aan de opdrachtgever.
  3. Belangrijke factoren zijn:
   1. Ophaaladres
   2. Leveringsadres
   3. Datum en tijdstip van het uit te voeren transport
   4. Gewicht en afmetingen van het te vervoeren product of goed
   5. Bijkomende referenties
   6. Bijkomende instructies zoals het nodig hebben van een laadklep of dergelijke
   7. Europallets en dergelijke worden niet gewisseld bij koeriersdiensten. Indien de transportaanvrager gebruik wilt maken van bovengenoemde diensten dient de aanvrager dit expliciet te melden bij het plaatsen van een order bij Top-Speed.
  4. Bij het plaatsen van een order bij Top-Speed gaat de transportaanvrager akkoord met de algemene voorwaarden.
 3. Wachttijden
  1. Alle transportprijzen worden berekend zonder wachturen. Hieronder vindt u onze regels in verband met de wachttijden. 
   Type K + KB (15 min. incl.):  € 10,50 per 15 min.
   Type B + B XXL (15 min. incl.): € 11,25 per 15 min.
   Type V Meubelwagen (15 min. incl.): € 12,00 per 15 min.
   Type V1 5000 kg (30 min. incl.): 12,75 € per 15 min.
   Type V2 9500 kg (30 min. incl.): 12,75 € per 15 min. 
   Type V3 24000 kg (30 min. incl.): 16,50 € per 15 min.
  2. Bijkomende wachturen op het ophaal- of leveringsadres, bovenop de tijd die wordt vastgesteld in artikel 3.i, worden doorgerekend aan de opdrachtgever.
 4. Bijkomende kosten
  1. Alle bijkomende kosten, anders dan wachttijden, wat in artikel 3 wordt besproken, worden doorgerekend aan de opdrachtgever. Volgende zaken worden beschouwd als een bijkomende kost:
   1. Tolgelden en/of overzetkosten
   2. Kosten verbonden aan overheidsformaliteiten zoals scanning of douanepapieren
   3. Kosten verbonden aan verplichte overnachting van de chauffeur
   4. Kosten verbonden aan demurrage en/of detention
   5. Onvoorziene kosten zoals boetes en dergelijke, wat besproken wordt in artikel 5.
   6. Forfaitaire vergoedingen, wat besproken wordt in artikel 6.
 5. Annulatie
  1. Bij het annuleren van een orderbevestiging, dient de verontschuldigde som nog steeds te worden betaald:
   1. Op de dag van het transport zelf of/en wanneer de wagen ter plaatse staat: 100% van de afgesproken transportprijs
   2. 24 Uur op voorhand: 70% van de afgesproken transportprijs
 6. Aansprakelijkheid
  1. Top-Speed bv is, volgens artikel 17 van het CMR-verdrag, aansprakelijk wanneer zich schade en/of verlies aan de goederen voordoet tussen inontvangstneming en aflevering van goederen.
  2. Top-Speed bv is, volgens artikel 17 van het CMR-verdrag, niet aansprakelijk voor schade en/of verlies tijdens de vervoersopdracht door gebrekkige verpakking door de opdrachtgever. Hierdoor wordt Top-Speed ontheven van haar aansprakelijkheid op artikel 5.i.
  3. Top-Speed bv is, volgens artikel 17 van het CMR-verdrag, niet aansprakelijk voor schade en/of verlies tijdens de vervoersopdracht door foutieve afmetingen en gewichten door de opdrachtgever. Hierdoor wordt Top-Speed bv ontheven van haar aansprakelijkheid op artikel 5.i.
  4. Top Speed BV is, volgens artikel 17 van het CMR-verdrag, niet aansprakelijk voor aanspraken van derden (incl. boetes) te wijten aan foutieve informatie door de opdrachtgever. Bijgevolg worden bijkomende kosten doorgerekend aan de opdrachtgever.
 7. Betalingsvoorwaarden
  1. Bij het plaatsen van een order bij Top-Speed bv bevestigt de opdrachtgever de afgesproken prijs. Facturen dienen bij gevolg contant betaald te worden.
  2. Indien de verontschuldigde som niet betaald wordt op de reeds vermelde vervaldag van de factuur, kan van rechtswege en zonder ingebrekestelling het bedrag verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van een interest van 10% van het factuurbedrag en een minimumbedrag van 65 euro. Alle bijkomende kosten door het niet-betalen van de verontschuldigde som na vervaldatum, worden doorgerekend aan de opdrachtgever en zijn niet ten koste van Top-Speed bv. Dit gaande over advocatenkosten en dergelijke.
  3. Wanneer de factuur niet wordt betaald op de vervaldatum, kan de toegekende korting worden teruggetrokken door Top-Speed bv.
  4. Wanneer de factuur niet wordt betaald op de vervaldag, kan Top-Speed bv alle nog niet vervallen schuldvordering van rechtswege en zonder afgaande ingebrekestelling opeisen.
  5. Elk geschil betreffende de contractuele verhoudingen tussen Top-Speed bv en de opdrachtgever valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen in België.
 8. Rechtskeuze
  1. Alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken en bij voorrang de rechtbanken in Antwerpen, en waar toepasselijk, het vredegerecht van het 6de kanton te Antwerpen, zullen uitsluitend bevoegd zijn voor geschillen over de algemene voorwaarden.

 

Top-Speed bvba